Asset Publisher Asset Publisher

Back

Projekt "Kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”

Projekt "Kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu beneficjenta – PGL LP, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Realizacja programu będzie odbywać się w miejscach, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty zarządcze: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu –  regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów.

Zadania w projekcie obejmują:
•    wykaszanie powierzchni oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów
•    zwalczanie gatunków obcych (inwazyjnych),
•    ograniczenie presji drapieżników (odstrzał, odłowy drapieżników, zabezpieczenie przed drapieżnikami),
•    dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
•    zabiegi czynnej ochrony gatunków,
•    zabiegi czynnej ochrony siedlisk,
•    monitorowanie występowania gatunków chronionych,
•    kanalizacja ruchu turystycznego

Realizacja zadań pozwoli na ochronę około 30 gatunków oraz ponad 30 typów siedlisk, przede wszystkim na zachowanie ich naturalnego charakteru i różnorodności biologicznej. W zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony, projektem objętych jest 13 600 ha siedlisk.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Koszty kwalifikowalne tego przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł, z czego ok. 19 mln zł stanowią środki z dofinansowania ze środków UE.