Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Projekt aktualny - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Projekt aktualny - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Konstantynowo
 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.
 
Cele uzupełniające:
rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.
 
Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na:
wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: 
o zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.), w tym 1 szt. zostanie przeznaczona dla Nadleśnictwa Konstantynowo
 
Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.